פרשת בא- דבר תורה By Leora Traeger (5-302)

Friday January 7th 2022

This week’s פרשה is פרשת בא. In this week’s פרשה we learn about the last three מכות. They were ארבה

חושך,מכת בכורות. Afterwards, פרעה called משה ואהרן to see him. He told them to take בני ישראל and

leave, and to take all their sheep and cattle. He then said to them, “ וברכתם גם אותי” “ and bless me

also.” Even though פרעה did so many bad things to בני ישראל, according to רש”י†, he still asked משה

ואהרן to save him from מכת בכורות, since he was a firstborn. Instead of feeling remorse and

apologizing for all the cruel things he did, פרעה was in denial and instead asked to be saved. From

this we have to learn that we should all apologize for the bad things we did, even if it is difficult.