Mazel Tov to Eva Attias (1975) upon the marriage of her son Joseph Attias to Shiran Beroukhim on June 14, 2015!

Monday June 1st 2020